Ban Giáo dục Tăng ni THPG Kiên Giang nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017)

565

Danh sách nhân sự Ban Giáo dục tăng ni Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017)

DANH SÁCH  THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN GIÁO DỤC TĂNG NI
NHIỆM KỲ VIII (2012 – 2017)

(Theo Quyết định số :        /QĐ/BTS, ngày 01/1/2013)

1 Hòa thượng Thích Minh Nhuần Trưởng ban
2 Hòa thượng Danh Lân Phó ban
3 Thượng tọa Thích Minh Tông Phó ban
4 Đại đức Thích Minh Nhẫn Phó ban
5 Đại đức Thích Minh Tiến Phó ban
6 Đại đức Thích Phước Thắng Phó ban
7 Ni trưởng Thích Nữ Như Minh Phó ban
8 Đại đức Thích Pháp Trí Thư ký
9 Đại đức Thích Minh Pháp Ủy viên
10 Đại đức Thích Phước Thắng Thư ký
11 Đại đức Thích Minh Pháp Ủy viên
12 Đại đức Thích Huệ Tâm Ủy viên
13 Đại đức Thích Minh Thân Ủy viên
14 Đại đức Thích Bình Thường Ủy viên
15 Đại đức Thích Thiện Lâm Ủy viên
16 Đại đức Thích Phước Ân Ủy viên
17 Đại đức Thích Thiện Chí Ủy viên
18 Đại đức Thích Minh Khải Ủy viên
19 Đại đức Danh Phản Ủy viên
20 Đại đức Danh Út Ủy viên
21 Sư cô Thích Nữ Thoại Liên Ủy viên
22 Sư cô Thích Nữ Huệ Tánh Ủy viên
23 Sư cô Thích Nữ Như Niệm Ủy viên