Ban Nghi lễ THPG Kiên Giang nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017)

522

Danh sách nhân sự Ban Nghi lễ Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017)

DANH SÁCH  THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN NGHI LỄ
NHIỆM KỲ VIII (2012 – 2017)

(Theo Quyết định số :        /QĐ/BTS, ngày 01/1/2013)

1 Thượng tọa Thích Thiện Tánh Trưởng ban
2 Đại đức Thích Phước Thắng Phó ban
3 Hòa thượng Danh Nhuôn Phó ban
4 Đại đức Danh Út Phó ban
5 Đại đức Thích Thiện Thành Phó ban
6 Đại đức Thích Huệ Tài Thư ký
7 Đại đức Thích Thiện Lộc Ủy viên
8 Đại đức Thích Bửu Thiện Ủy viên
9 Đại đức Thích Pháp Huy Ủy viên
10 Đại đức Thích Minh Thanh Ủy viên
11 Đại đức Thích Thiện Hòa Ủy viên
12 Đại đức Thích Thiện Lâm Ủy viên
13 Đại đức Thích Pháp Trí Ủy viên
14 Đại đức Thích Minh Thân Ủy viên
15 Đại đức Thích Thiện Đức Ủy viên
16 Đại đức Thích Thiện Ân Ủy viên