Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang nhiệm kỳ VIII

607

Danh sách Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017)

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC

BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO KIÊN GIANG

NHIỆM KỲ VIII (2012 – 2017)

(Theo Quyết định số 169/QĐ.HĐTS ngày 27/4/2012)

 

1. Trưởng ban: Hòa thượng Danh Nhưỡng

2. Phó trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Huyền Thông

3. Phó trưởng ban (Đặc trách Hệ phái PG Nam tông): Hòa thượng Danh Nhuôn

4. Phó trưởng ban (Đặc trách Hệ phái Khất sĩ) kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng ni: Hòa thượng Thích Minh Nhuần

5. Phó trưởng ban (Đặc trách Tăng sự PG Nam tông): Hòa thượng Danh Đổng

6. Phó trưởng ban kiêm Ủy viên Kiểm soát: Thượng tọa Thích Minh Tông

7. Phó trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban đặc trách Ni giới: Ni trưởng Thích Nữ Liễu Liên

8. Phó trưởng ban kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử: Ni trưởng Thích Nữ Như Hải

9. Phó trưởng ban (Đặc trách Giáo dục PG Nam tông): Thượng tọa Danh Lân

10. Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký: Đại đức Thích Minh Nhẫn

11. Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, Trưởng ban Hoằng pháp: Đại đức Thích Phước Thắng

12. Phó Thư ký: Đại đức Danh Nâng

13. Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng: Đại đức Thích Pháp Trí

14. Trưởng ban Nghi lễ: Thượng tọa Thích Thiện tánh

15. Trưởng ban Văn hóa: Đại đức Thích Minh Tiến

16. Trưởng ban Kinh tế tài chánh: Đại đức Thích Huệ Tâm

17. Trưởng ban Từ thiện xã hội: Đại đức Thích Minh Khải

18. Trưởng ban Phật giáo quốc tế: Đại đức Thích Thiện Chí

19. Ủy viên kiểm soát: Ni sư Thích Nữ Như Thiện

20. Ủy viên Thường trực kiêm Phó Văn phòng: Đại đức Danh Dương

21. Ủy viên Thường trực: Thượng tọa Trần Phương

22. Ủy viên Thường trực: Đại đức Thích Thiện Nhựt

23. Ủy viên Thường trực: Đại đức Thích Phước Ân

24. Ủy viên Thường trực: Đại đức Thích Minh Pháp

25. Ủy viên Thường trực: Đại đức Thích Tuệ Định

26. Ủy viên Thường trực: Đại đức Thích Giác Tấn

27. Ủy viên Thường trực: Đại đức Danh Phản

Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang gồm 27 vị.