Ban Tăng sự THPG Kiên Giang nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017)

376

Danh sách nhân sự Ban Tăng sự Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017)

DANH SÁCH  THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN TĂNG SỰ
NHIỆM KỲ VIII (2012 – 2017)

(Theo Quyết định số :        /QĐ/BTS, ngày 01/1/2013)

1 Hòa thượng Thích Huyền Thông Trưởng ban
2 Hòa thượng Thích Minh Nhuần Phó ban
3 Hòa thượng Danh Nhuôn Phó ban
4 Hòa thượng Danh Đổng Phó ban
5 Thượng tọa Thích Minh Tông Phó ban
6 Hòa thượng Danh Lân Phó ban
7 Thượng tọa Thích Thiện Tánh Phó ban
8 Đại đức Thích Minh Nhẫn Phó ban
9 Đại đức Thích Minh Tiến Phó ban
10 Đại đức Thích Phước Thắng Thư ký
11 Đại đức Thích Minh Pháp Ủy viên
12 Đại đức Thích Thiện Thành Ủy viên
13 Đại đức Thích Minh Thân Ủy viên
14 Đại đức Thích Thiện Nhựt Ủy viên
15 Đại đức Thích Thiện Lâm Ủy viên
16 Đại đức Thích Giác Tấn Ủy viên
17 Đại đức Thích Thiện Chí Ủy viên
18 Đại đức Thích Minh Khải Ủy viên
19 Đại đức Thích Pháp Trí Ủy viên
20 Ni sư Thích Nữ Như Thiện Ủy viên