Ban Văn hóa THPG Kiên Giang nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017)

407

Danh sách nhân sự Ban Văn hóa Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017)

DANH SÁCH  THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN VĂN HÓA
NHIỆM KỲ VIII (2012 – 2017)

(Theo Quyết định số :        /QĐ/BTS, ngày 01/1/2013)

1 Đại đức Thích Minh Tiến Trưởng ban
2 Đại đức Thích Phước Thắng Phó ban
3 Đại đức Thích Thiện Nhựt Phó ban
4 Đại đức Danh Út Phó ban (Đặc trách Nam tông)
5 Sư cô Thích Nữ Phương Liên Thư ký
6 Sư cô Thích Nữ Huệ Hạnh Thủ quỹ
7 Đại đức Thích Thiện Thành Ủy viên
8 Đại đức Long Phi Yến Ủy viên
9 Đại đức Thích Huệ Tâm Ủy viên
10 Đại đức Thích Đồng Chơn Ủy viên
11 Đại đức Thích Pháp Trí Ủy viên
12 Đại đức Thích Thiện Chí Ủy viên
13 Đại đức Thích Minh Khải Ủy viên
14 Đại đức Thích Trí Dũng Ủy viên
15 Đại đức Danh Dương Ủy viên
16 Đại đức Thích Minh Tông Ủy viên
17 Đại đức Thích Minh Pháp Ủy viên
18 Ni sư Thích Nữ Ngữ Liên Ủy viên