Chương trình tổ chức Đại giới đàn Giác Phước

537

Chương trình tổ chức Đại giới đàn Giác Phước

Ngày 11/8/2012 (ngày 24/6/Nhâm Thìn)
– 06g00:                Giới tử tập trung.
                                – Giới tử tăng tại chùa Phật Quang, TP. Rạch Giá.
                                – Giới tử ni tại chùa Bửu Sơn, huyện Tân Hiệp
– 08g00:                Tập chúng, kiểm danh, an đơn.
– 09g30:                Ban quản giới tử họp chúng, bầu ban lãnh chúng và các tiểu ban.
– 11g30:                Thọ trai.
– 12g30:                Chỉ tịnh.
– 13g30:                Thức chúng.
– 14g 00:               Khảo hạch Kinh, Luật, Luận.
                                – Giới tử tăng tại chùa Phật Quang.
                                – Giới tử ni tại chùa Bửu Sơn.
– 18g00:                Tiểu thực.
– 19g00:                Thọ trì
– 21g30:                Tọa thiền.
– 22g00:                Xã thiền.
– 22g30:                Chỉ tịnh.
Ngày 12/8/2012 (ngày 25/6/Nhâm Thìn)
                – Giới tử tăng tại chùa Phật Quang, TP.Rạch Giá.
                – Giới tử ni tại chùa Bửu Sơn, huyện Tân Hiệp.
– 03g15:                Thức chúng.
– 03g30:                Tọa thiền.
– 04g00:                Công phu .
– 05g30:                Chấp tác.
– 06g00:                Tiểu thực.
– 08g00:                Khai chung bản. Kết giới trường
– 10g30:                Niêm đàn sái tịnh bạch Phật khai đàn.
– 11g30:                Thọ trai.
– 12g30:                Chỉ tịnh.
– 13g30:                Thức chúng.
– 14g30:                Cung thỉnh Khai đường Hòa thượng thuyết sám hối nghi. (Diễn tập phương thức đăng đàn thọ giới, kiểm y bát.)
– 17g00:                Tiểu thực.
– 19g00:                Lạy Phật Hồng danh.
– 21g30:                Tọa thiền.
– 22g00:                Xã thiền.
– 22g30:                Chỉ tịnh.
Ngày 13/8/2012 (ngày 26/6/Nhâm Thìn)
                – Giới tử tăng tại chùa Phật Quang, TP.Rạch Giá.
                – Giới tử ni tại chùa Bửu Sơn, huyện Tân Hiệp
– 03g15:                Thức chúng.
– 03g30:                Tọa thiền.
– 04g00:                Công phu.
– 05g 30:               Chấp tác.
– 06g00:                Tiểu thực.
– 06g30:                Cung thỉnh giới bản. (Giới tử tăng ,ni tập trung tại chùa Tam Bảo TP. Rạch Giá)
– 08g30:                Chính thức lễ khai mạc giới đàn Giác Phước tại chùa Phật Quang (có chương trình riêng. Kính mời Chư tôn đức Tăng, Ni, Quý vị lãnh đạo quý cơ quan ban ngành đoàn thể hữu quan và chư thiện nam, tín nữ Phật tử quang lâm tham dự).
– 10g00:                Phổ Phật cúng ngọ.
– 11g00:                Quá đường.
– 12g30:                Chỉ tịnh.
– 13g30:                Thức chúng.
– 14g00:                Cung thỉnh Hòa thượng Tuyên luật sư khai đạo giới tử.
– 15g00:                Đăng đàn truyền Sa di giới : Giới tử tăng tại chùa Phật Quang, giới tử ni tại chùa Bửu Sơn.
– 17g00:                Tiểu thực.
– 18g30:                Cung nghinh Hoà thượng chứng minh Thích Trí Quảng thuyết pháp cho Tăng Ni, Phật tử.
– 21g30:                Tọa thiền.
– 22g00:                Xã thiền.
– 22g30:                Chỉ tịnh
Ngày 14/8/2012 (ngày 27/6/Nhâm Thìn)
                – Giới tử tăng tại chùa Phật Quang TP.Rạch Giá.
                – Giới tử ni tại chùa Bửu Sơn, huyện Tân Hiệp
– 03g15:                Thức chúng.
– 03g30:                Tọa thiền.
– 04g00:                Công phu.
– 05g30:                Chấp tác.
– 06g00:                Tiểu thực.
– 07g30:                Đăng đàn truyền Tỳ kheo giới: Giới tử tăng tại chùa Phật Quang, giới tử ni tại chùa Bửu Sơn.
– 10g00:                Cúng ngọ.
– 11g00:                Quá đường.
– 12g30:                Chỉ tịnh.
– 13g30:                thức chúng.
– 14g00:                Lạy Phật Hồng Danh
– 17g00:                Tiểu thực.
– 18g30:                Đại lễ quy y Tam Bảo cho Phật tử
– 21g30:                Tọa thiền.
– 22g00:                Xã thiền.
– 22g30:                Chỉ tịnh
Ngày 15/8/2012 (ngày 28/6/Nhâm Thìn)
                – Giới tử tăng tại chùa Phật Quang, TP.Rạch Giá.
                – Giới tử ni tại chùa Bửu Sơn, huyện Tân Hiệp
– 03g15:                Thức chúng.
– 03g30:                Tọa thiền.
– 04g00:                Công phu. (Giới đàn ni tại chùa Bửu Sơn: Đăng đàn truyền Tỳ kheo ni giới)
– 05g00:                Chấp tác.
– 06g00:                Tiểu thực.
– 07g00:                Giới tử ni cầu thọ chánh pháp với đại tăng. (tại chùa Phật Quang)
– 08g00:                Nghi thức cổ Phật Khất thực (đi khất thực tại khu trung tâm thương mại 30/4)
– 10g00:                Cúng ngọ
– 10g30:                Quá đường (Trai tăng hồi hướng cầu nguyện Quốc thái Dân an và hồi hướng cho chư tín chủ phát tâm cúng dường và hộ trì giới đàn. Có khoảng 200 vị Tăng, Ni tham dự. Mời quý Phật tử cùng đến tham dự )
– 14 g00:               Truyền Thập thiện và Bồ tát tại gia.
– 15g00:                Lễ Quy y Tam Bảo cho Phật tử
– 16 g00:               Tạ Đàn – Bế mạc
Hoàn mãn