Công tác xây dựng văn kiện đại hội đại biểu Phật Giáo tỉnh Kiên Giang khóa IX – 2017 -2022

1156

Ngày 17/04/2017, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn chủ trì buổi họp kiểm tra công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đại biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Khóa IX nhiệm kỳ 2017-2022.

Tổ văn kiện được yêu cầu tập trung cấm túc một tuần lễ để chuyên lo công tác xây dựng văn kiện cho Đại hội.

Tại buổi họp Thượng Tọa Thích Minh Nhẫn yêu cầu tổ văn kiện khi xây dựng báo cáo tổng kết công tác hoạt động Phật sự khóa VIII nhiệm kỳ 2012-2017 phải đảm bảo các nội dung: Báo cáo tổng kết phải có tính khái quát, tập trung vào các vấn đề trọng tâm trong nhiệm kỳ qua. Đánh giá khách quan đúng sự thật những mặt mạnh, thuận lợi và kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế; phân tích cụ thể những nguyên nhân chủ quan, khách quan, từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các công tác Phật sự của nhiệm kỳ qua.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ mới

Trong tuần lễ tập trung cấm túc chuyên lo xây dựng văn kiện này, đầu tư xây dựng phương hướng hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ mới, dựa trên cơ sở thành quả hoạt động của khóa VIII nhiệm kỳ 2012-2017, các bài học kinh nghiệm về thuận lợi và hạn chế, đặc biệt dựa vào đề tài nghiên cứu về “thực trạng và giải pháp hoạt động Phật sự ổn định và phát triển đến năm 2027 của Phật Giáo Kiên Giang”. Từ đó đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ có tính khả thi cao. Các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phải dựa trên cơ sở phân tích toàn diện, về đặc điểm tình hình hoạt động Phật sự tại địa phương, đồng thời bám sát nhu cầu, nguyện vọng tu học và hoạt động Phật sự của Tăng Ni và Tín đồng Phật tử.

Xác định rõ nội dung và biện pháp chính để thực hiện các mặt công tác, chủ yếu về hoạt động Phật sự, ứng dụng hiệu quả truyền hình trực tuyến và các mạng xã hội trong công tác Hoằng Pháp lợi sanh.

Chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện tốt các công tác Phật sự đã hoạt động hiệu quả của Khóa VIII về các công tác Tăng sự, đào tạo, Hoằng pháp và công tác xã hội – từ thiện nhân đạo.

Tập trung thảo luận, dự đoán các thách thức, khó khăn trong công tác điều hành, quản lý và hoạt động Phật sự của khóa IX nhiệm kỳ 2017-2022. Từ đó, xây dựng các giải pháp thiết thực nhằm hoạt động có hiệu quả và hữu hiệu trên tinh thần “Tốt đời – đẹp đạo”, là thành viên tiêu biểu của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đã có chiều dài 2 ngàn năm đồng hành cùng Dân tộc.

Văn kiện Đại hội cần quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương Giáo hội về tư tưởng, vì vậy chủ đề Đại hội là: “Đoàn kết – Ổn định – Phát triển”

Ghi chú: Đại hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Khóa IX nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức vào ngày 15-16/6/2017 tại Giảng đường lớn Chùa Phật Quang TP Rạch Giá