GHPGVN thông báo xoá tên danh bộ và huỷ bỏ các giấy tờ cấp cho Thích Minh Trọng (Lê Hồng Phương)

0
78

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———–
Số: 302/TB-HĐTS-VP2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v xóa tên danh bộ và huỷ bỏ các giấy tờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
cấp cho Thích Minh Trọng (Lê Hồng Phương)

Kính gửi: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang

– Căn cứ điều 67 chương XII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VI;
– Căn cứ điều 72 chương XIII Nội quy Ban Tăng sự TƯ NK. VIII (2017 – 2022);
– Căn cứ Tờ trình số 037/TTr/BTS ngày 13/6/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, V/v xóa tên danh bộ và huỷ bỏ các giấy tờ liên quan đến tu sĩ của Lê Hồng Phương (Minh Trọng).

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định xóa tên trong danh bộ Tăng Ni và hủy bỏ các giấy tờ do Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN đã cấp cho Tu sĩ Thích Minh Trọng (Tên khai sinh: Lê Hồng Phương) gồm:

  1. Giấy Chứng nhận Tăng Ni
  2. Giấy Chứng điệp Thọ giới Sa di, Tỳ kheo
  3. Chứng điệp An cư kiết hạ

Kế từ ngày ban hành thông báo này, các loại giấy tờ do Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cho đương sự Thích Minh Trọng (Tên khai sinh: Lê Hồng Phương) không còn giá trị sử dụng.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN thông báo đến Quý Ban Trị sự được biết để thực hiện.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
– Như trên
– BTT. HĐTS GHPGVN
– HT. Chủ tịch HĐTS
– Ban Tăng sự TƯ, Ban Pháp chế TƯ
– Ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang
– Lưu VP1-VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG

(Đã ký, đóng dấu)

Hòa Thượng Thích Thiện Pháp

Trước đó, ngày 2/6/2022, giữa Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; lãnh đạo hệ phái Phật giáo Khất sĩ (Tịnh xá Trung Tâm); các cơ quan hữu quan cấp tỉnh và huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức buổi họp trao đổi và giải quyết một số vụ việc liên quan đến ông Lê Hồng Phương (Minh Trọng).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here