HOÀ THƯỢNG THÍCH BẢO NGHIÊM PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TRƯỞNG BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM. CHỦ ĐỀ: “Ý NGHĨA NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN CỦA DÂN TỘC”.

931

BÀI PHÁP ĐẦU NĂM CỦA HOÀ THƯỢNG THÍCH BẢO NGHIÊM PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TRƯỞNG BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM. CHỦ ĐỀ: “Ý NGHĨA NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN CỦA DÂN TỘC”.