HT. Thích Minh Nhuần – góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ Phật giáo tỉnh nhà

562

Với tinh thần trách nhiệm và tư tưởng phục vụ trên nên Hòa Thượng Thích Minh Nhuần đã đóng góp cho sự đoàn kết hòa hợp nội bộ trong tổ chức  cũng như sự hòa hợp của Tăng ni và Phật tử của các hệ phái.

ÁNH ĐẠO KIÊN GIANG

Số 2 – tháng 1/2013