Ký sự ngày 04/01/2018 khóa tập huấn kỹ năng Truyền thông Phật giáo – Nghiệp Vụ Thư Ký ( ngày 3 )

1114

Ký sự ngày 04/01/2018 khóa tập huấn kỹ năng Truyền thông Phật giáo – Nghiệp Vụ Thư Ký ( ngày 3 )