Ký sự ngày thứ nhất của khóa tập huấn Truyền thông Phật giáo – Nghiệp vụ thư ký

566

 

Ký sự ngày thứ nhất của khóa tập huấn Truyền thông Phật giáo – Nghiệp vụ thư ký