PHÓNG SỰ PHẬT GIÁO KIÊN GIANG CÙNG NGƯỜI NGHÈO MỪNG XUÂN MẬU TUẤT

1978

PHÓNG SỰ PHẬT GIÁO KIÊN GIANG CÙNG NGƯỜI NGHÈO MỪNG XUÂN MẬU TUẤT