Quảng Ninh: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tham dự lễ Khai Mạc Hội Xuân Ngọa Vân

1901

 Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tham dự lễ Khai Mạc Hội Xuân Ngọa Vân tại  tỉnh Quảng Ninh