Thông báo: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2013

491

Nhằm chuẩn bị tốt Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2013 được thành công tốt đẹp. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang trân trọng thông báo đến Chư Tôn Đức Tăng ni trong toàn tỉnh hoan hỷ sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH KIÊN GIANG
BAN TRỊ SỰ
Số: 129/TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Rạch Giá, ngày 10 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v Tham dự Hội nghị tổng kết Hoạt động Phật sự năm 2013

Kính gởi :Chư Tôn đức Ban Thường trực và thành viên Ban Trị sự, Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị, Thành phố, Chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự, viện, Tịnh xá, Tịnh thất trong tỉnh Kiên Giang.

– Căn cứ Phương hướng công tác hoạt động Phật sự năm 2013 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

– Căn cứ Biên bản họp của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh hội ngày 25/11/2013.

Nhằm Thông báo và tuyên truyền cho Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc VESAK 2014 do Trung ương GHPGVN đăng cai tổ chức tại Việt Nam, đến với Chư Tôn đức Tăng ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh.

Nhằm chuẩn bị tốt Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2013 được thành công tốt đẹp. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang trân trọng thông báo đến Chư Tôn Đức Tăng ni trong toàn tỉnh hoan hỷ sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị.

Thành phần tham dự:

Chư Tôn đức Thành viên của toàn Ban Trị sự Tỉnh, các Ban Trị sự huyện, thị, TP, Chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì và Tăng ni có tên trong danh bộ trong toàn tỉnh. Quý vị cư sĩ Ban Quản trị các tự viện của Phật giáo Nam tông Khmer và quý Phật tử tiêu biểu các tự viện trong tỉnh.

Thời gian: 07 giờ 00, ngày 25/12/2013 (nhằm ngày 23/11 năm Quý Tỵ)

Địa điểm: Chùa Phật Quang, số 83 Quang Trung, P.Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá.

Ban Trị sự GHPGVN các huyện và Chư Tôn đức Tăng ni Trụ trì hoan hỷ thông báo đến Chư Tôn đức Tăng ni trong huyện và trong Tự viện của mình đến tham dự Hội nghị nêu trên được đông đủ.

Tại TP.Rạch Giá: mỗi Tự viện cử 10 Phật tử tiêu biểu tham dự.

Các huyện: mỗi huyện cử 10 – 15 Phật tử tiêu biểu tham dự.

Vì Phật sự chung của tỉnh nhà, kính mong Chư Tôn đức thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này, để Hội nghị được thành công tốt đẹp (Thông báo này thay cho Thư mời).

Nơi nhận:

– Như kính gởi "để biết và thực hiện"
– BDV, BTG-SNV, MTTQVN tỉnh

– Phòng PA.88 Công an tỉnh KG
– Phòng Nội vụ, MTTQ các huyện, thị, TP
– Lưu VP

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG
PHÓ TRƯỞNG BAN kiêm CHÁNH THƯ KÝ

 

Đại Đức THÍCH MINH NHẪN