Thông báo: Mở khóa tập huấn Hoằng pháp viên lần 2 năm 2015

1013

Chư tôn đức Tăng Ni Trụ Trì các tự viện lập danh sách quý Phật tử tham dự khóa tập huấn Hoằng pháp viên gởi về văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, trước ngày15/12/2015.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH KIÊN GIANG
BAN TRỊ SỰ

Số: ……..TB/BTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
———–

Kiên Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2015

V/v Mở khóa Tập huấn
hoằng pháp viên lần 2 năm 2015

 

Kính gởi:  Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, Tp.

Chư Tôn Đức Trụ trì & Phật tử các Tự viện trong tỉnh Kiên Giang

– Căn cứ phương hướng hoạt động Phật sự năm 2015 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Phật tử được nghe các Giảng sư của Ban Hoằng pháp Trung ương thuyết giảng, là cơ hội và thách thức mà những người truyền đạo hay Hoàng Pháp viên được nghe trình bày các kinh nghệm hoằng pháp của chư vị tiền nhân và sự nghiệp hoằng pháp hiện tại. Qua đó có thể đối chiếu rút ra những bài học và bổ sung kinh nghiệm hoằng pháp, để xây dựng một chương trình Hoằng Pháp thích hợp và khả thi cho thời đại hiện nay. Vì vậy, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang mở khóa Tập huấn Hoằng pháp viên lần 2 dành cho nam nữ Phật tử trong tỉnh Kiên Giang.

– Thời gian: từ ngày 23- 25/ 12/2015 (nhằm ngày 13 – 15/11 năm Ất Mùi)

– Địa điểm: Chùa Phật Quang –  TP. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang

– Thành phần tham dự: Phật tử trong toàn tỉnh Kiên Giang

+ Các Chùa tại TP.Rạch Giá: mỗi Tự viện cử từ 20 – 30 Phật tử tham dự

+ Các Chùa tại các huyện: mỗi Tự viện cử từ 10 – 20 Phật tử tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni Trụ Trì các tự viện lập danh sách quý Phật tử tham dự khóa tập huấn Hoằng pháp viên gởi về văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, trước ngày15/12/2015 hoặc gởi E-mail: phatquang1980@gmail.com

Nơi ăn nghỉ:

– Ban tổ chức hỗ trợ nơi ăn tại chùa Phật Quang trong thời gian Khóa tập huấn diễn ra.

– Ban Tổ chức hỗ trợ nơi nghĩ cho quý Phật tử tại các Tự viện: chùa Phật Quang, Chùa Tam Bảo, Chùa Phổ Minh, Tịnh xá Ngọc Sơn và Tịnh xá Ngọc Tâm, Chùa Trúc Lâm (quý Phật tử có nhu cầu xin liên hệ trước với Ban tổ chức, để Ban Tổ chức sắp xếp trước nơi ngủ nghỉ).

Nhân dịp tập huấn lần này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang sẽ tặng Bằng tán dương công đức và cấp Giấy chứng nhận “Người Phật tử hoằng pháp ” cho quý Phật tử, sau khoá tập huấn Hoằng pháp viên lần I năm 2015 đã có công hướng dẫn tối thiểu 05 người có tín ngưỡng với đạo Phật, đến chùa Quy y Tam bảo để trở thành Phật tử (Quý vị Hoằng pháp viên ghi theo mẫu đính kèm).

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang kính Thông báo đến Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị. Tp trong tỉnh để triển khai thực hiện. Chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì và quý Phật tử các Tự viện trong toàn tỉnh tham dự khoá Hoằng pháp viên được liễu tri và thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Kính chúc Chư Tôn đức và Phật tử pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.

Nơi nhận:
– Như trên
"để thực hiện"
– Lưu VP

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG
PHÓ TRƯỞNG BAN TT

 

Hòa thượng THÍCH HUYỀN THÔNG

DANH SÁCH PHẬT TỬ QUY Y TAM BẢO
Do quý vị Hoằng pháp viên hướng dẫn tín đồ đến chùa Quy y Tam bảo

STT Họ tên Pháp danh Năm sinh Địa chỉ thường trú Số ĐT
01          
02          
03          
Xác nhận của trụ trì

…….. ngày ……., tháng, ….., năm 2015
Người ghi

 

Nguyễn Văn A
(Tên của người hướng dẫn tín đồ
đến chùa Quy y Tam bảo)