Thông báo tham dự lễ Tạ pháp khóa An cư kiết hạ PL.2558 – DL.2014

408

Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang thông báo đến Chư tôn đức Tăng Ni Trụ trì về chương trình, địa điểm, thời gian tổ chức Lễ Tạ pháp An cư Kiết hạ PL. 2558 – DL. 2014

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH KIÊN GIANG
BAN TRỊ SỰ
———

Số: 070/TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

V/v tham dự Lễ Tạ pháp An cư Kiết hạ
PL. 2558 – DL. 2014 dành cho Tăng Ni
Trụ trì thuộc Hệ phái Bắc tông và Khất sĩ
tỉnh Kiên Giang

Kính gởi: Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, Tp và Tăng Ni Trụ trì các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất trong tỉnh Kiên Giang

– Căn cứ Biên bản Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự 06 thánh đầu năm 2014 và Phương hướng hoạt động công tác Phật sự 06 thánh cuối năm 2014 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang thông báo đến Chư tôn đức Tăng Ni Trụ trì về chương trình, địa điểm, thời gian tổ chức Lễ Tạ pháp An cư Kiết hạ PL. 2558 – DL. 2014 như sau:

1. Thành phần tham dự:

Tất cả Chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh Kiên Giang.

2. Địa điểm:

– Trường hạ Tăng tại: Chùa Phật Đà – TX.Hà Tiên

– Trường hạ Ni tại: Chùa Bửu Sơn – huyện Tân Hiệp

3. Thời gian:

– Lễ Tạ pháp An cư tại Trường hạ Tăng: vào lúc 08 giờ 00, ngày 06/8/2014 (nhằm ngày 11/7 năm Giáp Ngọ).

– Lễ Tạ pháp An cư tại Trường hạ Ni: vào lúc 08 giờ 00, ngày 07/8/2014 (nhằm ngày 12/7 năm Giáp Ngọ).

Chư Tăng: có mặt tại chùa Phật Quang (TP.Rạch Giá), trước 04 giờ 00 sáng, ngày 06/8/2014 (nhằm ngày 11/7 năm Giáp Ngọ) để xuất phát đi Hà Tiên. Đúng 06 giờ 00, làm Lễ Tự tứ tại chùa Phật Đà.

– Chư Ni: có mặt tại chùa Bửu Sơn (huyện Tân Hiệp), trước 04 giờ 00 sáng, ngày 07/8/2014 (nhằm ngày 12/7 năm Giáp Ngọ) để làm Lễ Tự tứ.

Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, Tp cần quan tâm một số nội dung cơ bản sau đây:

1. Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, Tp trong tỉnh có trách nhiệm nhắc nhỡ, giám sát thành phần Tăng Ni trong huyện tham dự lễ Tạ pháp, đúng như Thông báo và Quy định mà Thường trực Ban Trị sự GHPGVN  tỉnh đã triển khai.

2. Sau lễ Tạ pháp An cư, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, TP trong tỉnh báo cáo Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, về thành phần  tham dự và những vị Tăng Ni vắng mặt trong huyện, thị, Tp.

Đề nghị Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, TP, Chư Tôn đức Tăng, Ni Trụ trì trong tỉnh thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:
– Như kính gửi
"Biết để thực hiện"
– Lưu VP

TM.BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG
PHÓ TRƯỞNG BAN TT

(Đã ký)

HT. THÍCH HUYỀN THÔNG