Thông báo: Tổng khai giảng các đạo tràng tu học năm 2011

471

Kính gởi : Ban Đại Diện Phật giáo các Huyện, Thị, Thành Phố, Chư  Tôn Đức Tăng, Ni Trụ Trì các Tự Viện, Tịnh xá, Tịnh Thất trong tỉnh Kiên Giang.

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Lễ Tổng Khai giảng các đạo tràng tu học

năm 2011 trong toàn tỉnh Kiên Giang

      – Kính gởi : Ban Đại Diện Phật giáo các Huyện, Thị, Thành Phố, Chư  Tôn Đức Tăng, Ni Trụ Trì các Tự Viện, Tịnh xá, Tịnh Thất trong tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2010 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2011 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ biên bản họp ngày 25/01/2011 của Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang.

Để đánh giá các hoạt động  sinh hoạt  tu học trong năm 2010 của các đạo tràng tu học trong toàn tỉnh và tặng bằng tán dương công đức của Ban Trị sự cho những đạo tràng đã tinh tấn tu học trong năm 2010, cũng như triển khai các chương trình hoạt động Phật sự trọng tâm của Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang đến toàn thể tín đồ trong toàn tỉnh được tri tường.

Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang thống nhất tổ chức Lễ tổng khai giảng các đạo tràng tu học năm 2011 vào thời gian địa điểm như sau :

– Thời gian : 08 giờ sáng, ngày 22/02/2011 (ngày 20/Tháng Giêng/Âl)

– Địa điểm : Chùa Phật Quang, 83 Quang Trung, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá.

– Thành phần tham dự : Chư Tôn Đức Tăng Ni Ban Trị Sự, Chư Tôn Đức Tăng Ni Trụ trì các tòng lâm, tự viện, tịnh xá, tịnh thất trong tỉnh Kiên Giang.

Nay Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang thông báo đến Chư Tôn Đức Trụ trì các tự viên trong toàn tỉnh được liễu tri và có trách nhiệm cử toàn bộ tín đồ có tham gia tu học tại trú xứ của các đạo tràng đi tham dự buồi lễ  Tổng khai giảng nêu trên.

Thông báo này sẽ thay cho thư mời, và mỗi đạo tràng chư tôn đức trụ trì cử từ 15 vị Phật tử trở lên để đi tham dự.

Để Phật sự này sớm được thành tựu đề nghị Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh thực hiện tốt tinh thần thần thông báo này.

Kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

PHÓ TRƯỞNG  BAN TT

Hòa Thượng THÍCH HUYỀN THÔNG