Thông báo Tuần lễ Kiết Đông “Thất nhựt giáo giới” PL.2557 – DL.2013

477

Nhằm đạt được mục đích của việc Kiết Đông Thất Nhựt Giáo Giới là thúc liễm thân tâm trau dồi Giới hạnh, tấn tu Tam vô lậu học Giới – Định – Tuệ; thực hiện đúng với phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH KIÊN GIANG
BAN TRỊ SỰ
Số: 119/TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Rạch Giá, ngày 01 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v tham dự Tuần lễ Kiết Đông Thất nhựt Giáo giới PL. 2557 – DL. 2013 dành cho
Tăng Ni Trụ trì thuộc Hệ phái Bắc tông và Khất sĩ tỉnh Kiên Giang

Kính gởi: Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, Tp và Tăng Ni Trụ trì các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất trong tỉnh Kiên Giang

– Căn cứ Biên bản Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2012 và Phương hướng hoạt động công tác Phật sự 2013 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

– Căn cứ Biên bản phiên họp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, ngày 25/10/2013 v/v tổ chức Tuần lễ Kiết Đông Thất nhựt Giáo giới PL.2557 – DL 2013.

Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang thông báo đến Chư tôn đức Tăng Ni Trụ trì về chương trình, địa điểm, thời gian tổ chức Tuần lễ Kiết Đông Thất nhựt Giáo giới năm 2013 tại tỉnh Kiên Giang như sau:

1. Đối tượng tham dự:

– Tất cả Chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì, Phó Trụ Trì trong tỉnh Kiên Giang (theo danh sách đính kèm).

2. Địa điểm:

– Chư Tôn đức Tăng tập trung tại: Chùa Giác Lâm – huyện Tân Hiệp

– Chư Tôn đức Ni tập trung tại: Chùa Tam Bảo – TX. Hà Tiên

3. Thời gian:

– Từ ngày: 18/11/2013 (nhằm ngày 16/10 năm Quý Tỵ) đến ngày 24/11/2013 (22/10 năm Quý Tỵ).

– Chư Tăng: có mặt tại chùa Giác Lâm, trước 09 giờ 00 sáng, ngày 18/11/2013 (nhằm ngày 16/10 năm Quý Tỵ) để làm Lễ Khai mạc.

– Chư Ni: có mặt tại chùa Tam Bảo, trước 09 giờ 00 sáng, ngày 18/11/2013 (nhằm ngày 16/10 năm Quý Tỵ) để làm Lễ Khai mạc.

Nhằm đạt được mục đích của việc Kiết Đông Thất Nhựt Giáo Giới là thúc liễm thân tâm trau dồi Giới hạnh, tấn tu Tam vô lậu học Giới – Định – Tuệ; thực hiện đúng với phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” và Nghị quyết của Hội nghị Tăng sự năm 2012. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, Tp cần quan tâm một số nội dung cơ bản sau đây:

1. Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, Tp trong tỉnh có trách nhiệm nhắc nhỡ, giám sát thành phần Tăng ni trong huyện tham dự Kiết Đông đúng như danh sách chỉ định và thực hiện nghiêm tinh thần Nội quy, Quy định mà Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh đã triển khai vào ngày 25/10/2013.

2. Sau khi tập trung Kiết Đông ổn định, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, TP trong tỉnh báo cáo Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, về công tác tham dự Tuần lễ Kiết Đông Thất nhựt Giáo giới của Tăng Ni Trụ trì trong huyện, thị, Tp.

Đề nghị Chư Tôn đức Tăng, ni Trụ trì và các vị có tên trong danh sách thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:

– Như kính gởi
– BTG-SNV, MTTQVN tỉnh
– Phòng Nội vụ các huyện, thị, TP
"Để biết và giúp đỡ"
– Lưu VP

 

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG
PHÓ TRƯỞNG BAN TT kiêm TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ

 

Hòa thượng THÍCH HUYỀN THÔNG