Thông tư tổ chức sinh hoạt Giáo hội tiến tới ĐHĐB PG toàn quốc lần thứ VII

430

Để công tác của Giáo hội được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả và tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đợt sinh hoạt Giáo hội như sau:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—— o0o ——
Số : 168 /TT.HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— oOo ———
 
           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27  tháng 4  năm 2012

THÔNG TƯ

V/v Tổ chức sinh hoạt Giáo hội

tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII

 Kính gởi: – Ban, Viện Trung ương GHPGVN

                   – Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo

– Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2007 – 2012) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Căn cứ Nghị quyết Hội nghị kỳ V khóa VI Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam  ngày 31/12/2011.

Để công tác của Giáo hội được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả và tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đợt sinh hoạt Giáo hội như sau:

A. Tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Bắc:

+ Thời gian sinh hoạt Giáo hội tại phía Bắc do Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội tổ chức, sẽ có thông báo sau.

B. Tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Nam:

1. Thời gian: 02 ngày, 25 và 26 tháng 5 năm 2012 (05, 06/4 nhuần/Nhâm Thìn)

+ Khai mạc: 08 giờ 00, ngày 25/5/2012

2. Địa điểm: Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 350 đại biểu

a. Ban, Viện Trung ương tại phía Nam:

–       Mỗi Ban, Viện Trung ương Giáo hội: 05 đại biểu (đặc biệt Ban Hoằng pháp Trung ương 30 đại biểu).

b. Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Nam:

–       Ban Trị sự (Trưởng hoặc Phó ban Thường trực; Chánh, Phó Thư ký Ban Trị sự, Chánh hoặc Phó Văn phòng) : 04 đại biểu.

–       Ban Hoằng Pháp Tỉnh – Thành hội Phật giáo phía Nam: 04 đại biểu.

4. Nội dung sinh hoạt:

Góp ý Tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ V.

Góp ý chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban Thông tin, Báo chí, Văn nghệ, Triển lãm trình bày kế hoạch thông tin truyền thông tiến tới Đại hội VII Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban Tổ chức trình bày mô hình tổ chức Đại hội VII GHPGVN.

5. Phương thức thực hiện:

–       Quý Ban lập danh sách các thành viên tham dự đợt sinh hoạt Giáo hội theo mẫu như sau:

Stt

Pháp danh

Thế danh

Chức vụ

Thường trú/Điện thoại

1.

…………

……….

……………..

……………..

2.

…………….

………….

………………

………………

–       Thời gian gửi danh sách chậm nhất là ngày 18/5/2012.

–       Ý kiến góp ý Tu chỉnh Hiến chương, các ý kiến góp ý về chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012 – 2017 của GHPGVN, gửi về địa chỉ: Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN – Thiền viện Quảng Đức, Tp. Hồ Chí Minh;

Hoặc Email: vitinhvp2@yahoo.com

Để công tác tổ chức sinh hoạt Giáo hội được thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Quý Ban thực hiện nội dung Thông tư này.

Kính chúc Quý Ban Phật sự viên thành.

Bị chú:
– Đại biểu các Tỉnh, Thành nghỉ tại
Tổ đình Vĩnh Nghiêm và các Trú xứ
liên hệ như Hội nghị Thường niên
Trung ương Giáo hội.
 
Nơi nhận:
– Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) các Tỉnh, Thành
“để biết”.
– Lưu.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH kiêm TỔNG THƯ KÝ
 
(đã ký)
 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN