[Video] Giồng Riềng: Chùa Dân An đặt đá khởi công đại trùng tu chánh điện

233