[Video] Khánh thành cầu Thiện Duyên số 35 tại huyện Vĩnh Thuận

1168